12 ZERBITZUAK EMAN EDO UDAL JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

12 ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

 
1. artikulua.
Eranskinean azaltzen diren prezio publikoak ezarri eta exijitzen dira udal zerbitzuak eman edo jarduerak gauzatzeagatik. Ordenantza honetan adiera-zitako arauen arabera exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.

Artículo 1.
Se establecen y exigen precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades especificados en las tarifas del Anexo, y según las normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante.

2. artikulua.
Ordenantza hau udalaren eremu osoan aplikatuko da.
Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.
3. artikulua.
Ordenantza honetan arautzen diren prezio publikoak zerbitzuak edo jarduerak jasotzen dituztenek ordaindu beharko dituzte.

Artículo 3.
Los precios públicos regulados en esta ordenanza, se satisfarán por quienes se beneficien de los servicios o actividades.
4. artikulua.
Ordenantza honetan arautzen diren prezio publikoen zenbatekoak Eranskinean agertzen direnak dira.

Artículo 4.
Los importes por precios públicos regulados en esta Ordenanza, son los señalados en el Anexo.
5. artikulua.
Diru-kopuruak eskatu edo egindako zerbitzu edo jardueragatik ordainduko dira eta laburtezinak izango dira dagozkien epigrafeetan agertzen diren zenbatekoetan.

Artículo 5.
Las cantidades exigibles se satisfarán por cada servicio o actividad solicitados o realizados y serán irreducibles en las cuantías señaladas en los respectivos epígrafes.  
6. artikulua.
Ordenantza honetan aipatzen diren udal zerbitzuak eman edo jarduerak burutzeko, zerbitzu edo jarduera horietarako baimena eskatu beharko zaio aldez aurretik Udal Administrazioari; dena dela, Ordenantza honetan arautzen diren prezio publikoak ordaintzen direnean emango dira baimenok; eta behin luzatzen direnan Prezio publiko hori ordaindu ezean, ez da emango zerbitzu edo jarduerarik.

Artículo 6.
Para la prestación de los servicios o realización de actividades municipales a que se refiere esta Ordenanza, se deberá solicitar previamente a la Administración Municipal la prestación o realización de los mismos. Dichos servicios o actividades se entenderán otorgados, en todo caso, condicionados al pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza y una vez prorrogados, la falta de pago del precio público determinará de forma automática la no prestación del servicio o realización de la actividad.
7. artikulua.
Ordenantza honetan arautzen diren prezio publikoak ordaitzeko beharra zerbitzu edo jarduera ematearekin batera sortzen da.
Hala ere, emandako eta luzatutako zerbitzuak edo jarduerak badira, ordaintzeko beharra dagozkien tarifetan ezartzen diren periodo natural bakoitzaren lehenengo egunarekin batera sortzen dira.

Artículo 7.
La obligación de pagar los precios públicos regulados en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad. No obstante, tratándose de prestación de servicios o realización de actividades ya concedidas y prorrogadas, la obligación de pago nace el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalados en las tarifas respectivas.
8. artikulua.
Prezio publikoaren ordainketa honelaxe egingo da:
a).- Zerbitzuak eman edo jarduerak burutzearen kasuetan, udal diru-kutxetan sartuko da zuzenean diru-sarrera, zerbitzua eman edo jarduera burutu aurretik eta bertan ezartzen den zenbatekoan.
b).- Zerbitzuak eman edo jarduera burutzearen kasuetan eta zuzeneko ordainketa posible ez bada, Administrazioak dagokion faktura aurkezten duenean.
c).- Urteko zerbitzuak eman edo jarduera burutzearen kasuetan, prezio publikoen matrikulak sartzen direnean, urte naturaleko.
d).- Kamioien aparkalekuari buruzko zerbitzu ematea denean, prezio publikoen matrikuletan sartu ondoren, hiru hilabetero (hiruhileko naturala); zerbitzu ematearen alta edo baja kasuetan izanik ezik. Kasu hauetan kitapena hilero egingo da.

Artículo 8.
El pago del precio público se realizará:
a).- Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades, mediante un depósito por ingreso directo en las arcas municipales, con carácter previo a la prestación del servicio o la realización de la actividad y por la cuantía mínima señalada.
b).- Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades en que por su naturaleza no sea posible el depósito previo, en el momento en que la Administración presente la correspondiente factura.
c).- Tratándose de prestaciones de servicios o de realización de actividades de carácter anual, una vez incluidos en las matriculas de precios públicos, por años naturales.
d).- Tratándose de prestación de servicio relativa a parking de camiones, una vez incluidos en las matrículas de precios públicos, por trimestres naturales, excepto en el caso de alta o baja en la prestación del servicio en los que se liquidará mensualmente.
9. artikulua.
Prezioa ordaintzera derrigortua dagoenari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik zerbitzua edo jarduera eman edo betetzen ez denean, dagokion zenbatekoa itzuliko zaio.

Artículo 9.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
10. artikulua.
Prezio publiko hauen zorrak premiazko administrazio-prozeduraren bidez eska daitezke.

Artículo 10.
Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau, bere Eranskina barne, Udalak 1998ko urriaren 28an egindako Osoko Bilkuran onartu zen hasiera batean.

Aldatu zen lehenengoz, 1999ko urriaren 26an egindako Osoko Bilkuran.

Aldatu zen bigarrenez, 2000ko irailaren 26an egindako Osoko Bilkuran.

Aldatu zen hirugarrenez, 2001eko irailaren 27an egindako Osoko Bilkuran.

Aldatu zen laugarrenez, 2002ko irailaren 24an egindako Osoko Bilkuran.

Aldatu zen bosgarrenez, 2002ko abenduaren 27an egindako Osoko Bilkuran.

Aldatu zen seigarrenez, 2003ko abenduaren 27an egindako Osoko Bilkuran.

Aldatu zen zazpigarrenez, 2003ko urriaren 15ean egindako Ezohiko Osoko Bilkuran.

Aldatu zen zortzigarrenez, 2004ko urriaren 13an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran.

Aldatu zen bederatzigarrenez, 2004ko urriaren 14an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2005eko abenduaren 23an.

Aldatu zen hamargarrenez, 2006ko irailaren 27an egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2006ko azaroaren 21an.

Aldatu zen hamaikagarrenez, 2007ko urriaren 25ean egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2007ko abenduaren 14an.

Aldatu zen hamabigarrenez, 2008ko urriaren 17an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2008ko abenduaren 4an.

Aldatu zen hamahirugarrenez, 2009ko urriaren 16an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2009ko abenduaren 4an.

Aldatu zen hamalaugarrenez, 2010eko otsailaren 25ean egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2010eko apirilaren 21ean.

Aldatu zen hamabosgarrenez, 2010eko martxoaren 25ean egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2010eko ekainaren 3an.

Aldatu zen hamaseigarrenez, 2010eko ekainaren 24an egindako Ohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2010eko urriaren 1ean.

Aldatu zen hamazazpigarrenez, 2011ko urriaren 14an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2011ko azaroaren 29an.

Aldatu zen hamazortzigarrenez, 2012ko urriaren 26an egindako ohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2012ko abenduaren 10ean.

Aldatu zen hemeretzigarrenez, 2013ko uztailaren 24an egindako ezohiko osoko bilkuran.

Aldatu zen hogeigarrenez, 2013ko urriaren 18an egindako ezohiko osoko bilkuran hasiera batean, eta behin betiko 2013ko abenduaren 13an.

Aldatu zen hogeita batgarrenez, 2014ko martxoaren 28an egindako ohiko osoko bilkuran.
Aldatu zen hogeita bigarrenez, 2014ko uztialaren 30ean egindako ezohiko osoko bilkuran.
Aldatu zen hogeita hirugarrenez, 2015eko irailaren 14an egindako ezohiko osoko bilkuran.
Aldatu zen hogeita laugarrenez, 2016ko urtarrilaren 29an egindako ohiko osoko bilkuran.
Aldatu zen hogeita bosgarrenez, 2016ko maiatzaren 30ean egindako ezohiko oso bilkuran.
Aldatu zen hogeita seigarrenez, 2016ko uztailaren 15ean egindako ezohiko oso bilkuran.
Aldatu zen hogeita zazpigarrenez, 2016ko irailaren 16an egindako ezohiko oso bilkuran.
Aldatu zen hogeita zortzigarrenez, 2017ko uztailaren 19an egindako ohiko oso bilkuran.

Aldatu zen hogeita bederatzigarrenez, 2019ko urriaren 23an egindako ezohiko oso bilkuran.
Aldatu zen hogeita hamarigarrenez, 2020ko ekainaren 26an egindako ohiko oso bilkuran. 2020ko uztailaren 16an jarri zen indarrean, eta horrela jarraituko du aldatzea edo indargabetzea erabaki artean.
 

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, junto con su Anexo, fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Sesión Plenaria celebrada el 28 de octubre de 1998.
Fue modificada por primera vez, en Sesión Plenaria celebrada el 26 de octubre de 1999.
Fue modificada por segunda vez, en Sesión Plenaria celebrada el 26 de septiembre de 2000.
Fue modificada por tercera vez, en Sesión Plenaria celebrada el 27 de septiembre de 2001.
Fue modificada por cuarta vez, en Sesión Plenaria celebrada el 24 de septiembre de 2002.
Fue modificada por quinta vez, en Sesión Plenaria celebrada el 27 de diciembre de 2002.
Fue modificada por sexta vez, en Sesión Plenaria celebrada el 29 de abril de 2003.
Fue modificada por séptima vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 15 de octubre de 2003.
Fue modificada por octava vez, en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 13 de octubre de 2004.
Fue modificada por novena vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2005, y definitivamente el 23 de diciembre de 2005.
Fue modificada por décima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2006, y definitivamente el 21 de noviembre de 2006.
Fue modificada por undécima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2007, y definitivamente el 14 de diciembre de 2007.
Fue modificada por duodécima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 17 de octubre de 2008, y definitivamente el 4 de diciembre de 2008.
Fue modificada por decimotercera vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2009, y definitivamente el 4 de diciembre de 2009.
Fue modificada por decimocuarta vez, en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2010, y definitivamente el 21 de abril de 2010.
Fue modificada por decimoquinta vez, en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2010, y definitivamente el 3 de junio de 2010.
Fue modificada por decimosexta vez, inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 24 de junio de 2010, y definitivamente el 1 de octubre de 2010.
Fue modificada por decimoséptima vez, inicialmente en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2011, y definitivamente el 29 de noviembre de 2011.
Fue modificada por decimoctava vez, inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2012, y definitivamente el 10 de diciembre de 2012.
Fue modificada por decimonovena vez, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 24 de julio de 2013.
Fue modificada por vigésima vez, inicialmente en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 18 de octubre de 2013, y definitivamente el 13 de diciembre de 2013.
Fue modificada por vigesimoprimera vez, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2014.
Fue modificada por vigesimosegunda vez, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 30 de julio de 2014.
Fue modificada por vigesimotercera vez, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2015.
Fue modificada por vigesimocuarta vez, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 29 de enero de 2016.
Fue modificada por vigesimoquinta vez, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 30 de mayo de 2016.
Fue modificada por vigesimosexta vez, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 15 de julio de 2016.
Fue modificada por vigesimoséptima vez, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2016.
Fue modificada por vigesimoctava vez, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 19 de julio de 2017.

Fue modificada por vigesimonovena vez, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 23 de octubre de 2019.
Fue modificada por trigésima vez, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 26 de junio de 2020. Entró en vigor el 16 de julio de 2020 y seguirá vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.

 
 

01 - A) EPIGRAFEA: ZERBITZUAK EMAN EDO JARDUERAK BURUTZEA ZORNOTZA ARETOAN

01 - EPÍGRAFE A): PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL ZORNOTZA ARETOA

 

01 - ZINEMA Zenbatekoa

01 - Precios Cine

Sarrera orokorra
Hasta 5,50 Euro
Precio entrada genérico
Sarrera orokorra (3D)
Hasta 6,50 Euro
Precio entrada genérico (3D)
Haurrentzako zine-saioa
Hasta 4,50 Euro
Precio sesiones cine infantil
Haurrentzako zine-saioa (3D)
Hasta 6,00 Euro
Precio sesiones cine infantil (3D)
Zine-klubeko saioa
4,50 Euro
Precio sesiones cine-club

02 - ZUZENEKO IKUSKIZUNAKZenbatekoa

02 - Precios espectáculos en directo

Antzerkia: Umeentzako ikuskizunak (arruntak)
5,00 Euro
Teatro: Espectáculos infantiles (comunes)
Antzerkia; Umeentzako ikuskizunak (bereziak)
10,00 Euro
Teatro: Espectáculos infantiles (especiales)
Antzerkia: Nagusientzako ikuskizunak (arruntak)
8,00 Euro
Teatro: Espectáculos para adultos (comunes)
Antzerkia: Nagusientzako ikuskizunak (bereziak)
16,00 Euro
Teatro: Espectáculos para adultos (especiales)
Musika: Formatu txikiko kontzertuak
6,00 Euro
Música: Conciertos de pequeño formato
Musika: Formatu handiko kontzertuak
12,00 Euro
Música: Conciertos de gran formato
Dantza: Formatu txikiko ikuskizunak
6,00 Euro
Danza: Espectáculos de pequeño formato
Dantza: formatu handiko ikuskizunak
12,00 Euro
Danza: Espectáculos de gran formato
Amateur ikuskizunak
3,00 Euro
Espectáculos amateur
Ikuskizunen ezaugarrien arabera, zenbait kasutan, konpainiak edo banatzaileak hala exijitzen dutelako, edo berariazko programak direlako, bestelako prezioak ezarri ahalko dira, kontratu pribatuan edo egitarauan bertan hala ezarrita baldin badago, edo beste arrazoi batzuen zioz, arduraduna den teknikariak aldez aurretik dagokion txostena eginda.

Era berean, debaldeko sarreren aukera hartu ahalko da kontuan, euren ezaugarriak direla kausa, edo debaldeko programen barrukoak direlako, hala erabakitzen den ikuskizunetan, teknikari arduradunak aldez aurretik dagokion txostena eginda.
Por las características de los espectáculos podrán establecerse en algunos casos o por las exigencias de la compañía o la distribuidora, o por pertenecer a programas específicos, precios distintos si así se establecen en el contrato privado, o en el propio programa o por otras razones previo informe del técnico responsable.

De igual forma se podrá considerar la opción de la entrada gratuita en espectáculos cuando así se determine por sus características, o por estar integrados en programas gratuitos, previo informe del técnico responsable.

03 - BAZKIDEAKZenbatekoa

03 - Precios Socios

Abantailak:
- %25eko deskontua Zornotza Aretoko eta Zelaietako ikuskizun guztietan.
- Urtean 2 ikuskizunetarako sarrerak (aukeratu ahal dira) eta 3 sarrera dohainik (erabilgarriak larunbatetan edo astelehenetan edo astearteetan).
- Deskontuak Bizkaiako Sarea Antzokietan. 
Ventajas
 • 25% de descuento en todos los espectáculos de Zornotza Aretoa y Zelaieta. 
 • 2 entradas para espectáculos (a elegir) y 3 entradas de cine gratuitas al año (a consumir en sábado o lunes o martes)
 • Descuentos en los teatros de la red Sarea en Bizkaia.
Banakako urteko kuota
30,00 Euro
Cuota anual individual
Bazkide gaztearen urteko kuota Gazte txartela edo Ametx txartela gazte bezala aktibatuta izanda. (Bazkide Gaztea)
15,00 Euro
Cuota anual socio/a joven.Socio con Gazte Txartela o Ametx txartela activada como Gazte. (Bazkide Gaztea)
65 urte baino gehiago duten bazkideen urteko kuotak (Bazkide Nagusi)
15,00 Euro
Cuota anual socio/a Mayor de 65 años (Bazkide Nagusi)
14 urte baino gutxiago dutenen kuota (Bazkide Txikia)
10,00 Euro
Cuota para menores de 14 años (Bazkide Txikia)

Amorebieta-Etxanon urtebete baino gehiago erroldatuta daramatenek hobari bat izateko eskubidea izango dute, betiere ondoko taulan ezarritako baldintzak betetzen badituzte:

Tendrán derecho a una bonificación los empadronados, con una antigüedad mínima 1 año en el municipio de Amorebieta-Etxano siempre y cuando cumplan las condiciones de las siguientes tablas:

04 - Hobariak. Elkarbizitza unitatea :Lagun bat

04 - Bonificaciones. Unidad convivencial de 1 persona

SBE
100 %
RGI
SBE eta 750 € artean
75 %
Mayor de RGI a 750 €
751 € eta 832€ artean
50 %
De 751 € a 832 €
833€ eta 913 € artean
25 %
De 833€ a 913 €

05 - Hobariak. Elkarbizitza unitatea: Bi lagun

05 - Bonificaciones. Unidad convivencial de 2 personas

SBE
100 %
RGI
SBE eta 977 € artean
75 %
Mayor de RGI a 977 €
978€ eta 1.097 € artean
50 %
De 978 € a 1.097 €
1.098 € eta 1.218€ artean
25 %
De 1.098 € a 1.218 €

06 - Hobariak. Elkarbizitza unitatea: Hiru lagun edo gehiago

06 - Bonificaciones. Unidad convivencial de 3 o más personas

SBE
100 %
RGI
SBE eta 1.071 € artean
75 %
Mayor de RGI a 1.071€
1.072 € eta 1.194 € artean
50 %
De 1.072 € a 1.194 €
1.195 € eta 1.319 € artean
25 %
De 1.195 € a 1.319 €
Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuan ezarrita dauden SBE kopuruak eta hobarien tarte bakoitzean adierazitako zenbatekoak eguneratu egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren Legean urtean-urtean ezartzen den gehikuntza-portzentaje bera erabilirik.

Hobaria eskuratzeko ondoko agiriak aurkeztu behar dira:
 • NAN.
 • Elkarbizitza unitatearen errolda, antzinatasunarekin.
 • Sarrerak bermatzeko SBE agiria edota, dagokionean, Foru Ogasuneko errentaren agiria.   Kontrako kasuan, lan-bizitzaren agiria eta nominak edo jasotako pentsioa.
   

Las cantidades de la RGI, establecidas en el Decreto 147/2010 de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, y los importes indicados en cada tramo de bonificación, se actualizarán aplicándose el mismo porcentaje de incremento que así se establezca en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para cada año.
La documentación que se debe aportar para beneficiarse de la bonificación:
 • D.N.I
 • Padrón de unidad convivencial con antigüedad
 • Ejemplar de la R.G.I o en su caso declaración de la renta. En caso contrario, vida laboral y nóminas o pensión recibida.


07 - ZUZENEKO IKUSKIZUNETARAKO DESKONTUAK ETA ABONUAK

07 - DESCUENTOS Y ABONOS ESPECTACULOS EN DIRECTO

Bazkideak
25 % / entrada
Socios/as
Bazkide nagusiak/gazteak/umeak (Nagusi/Gazte/Txiki)
25 % / entrada
Socios/as mayores/jóvenes/infantil (Nagusi/Gazte/Txiki)
Sarea antzoki sareko edozein antzokiko bazkide direnak
25 % / entrada
Socios de cualquier teatro perteneciente a la red de teatros Sarea
ADDEko bazkide txartelarekin
25 % / entrada
Socios/as con tarjeta de ADDE
Gazte Txartela dutenentzat. Txartela indarrean eta NAN orijinalarekin batera aurkeztuz
25 % / entrada
Personas con Gazte Txartela presentando la tarjeta en vigor y acompañada del DNI original
Erakundeak eta elkarteak ( 10 gutxienez )
25 % / entrada
Entidades y asociaciones ( mínimo 10 )
Ikasle taldeak ( 10 gutxienez )
25 % / entrada
Grupos de estudiantes ( mínimo 10 )
Deskontuak ezin dira metatu.

Los descuentos no son acumulables.

08 - ARETOAREN ALOKAIRUA

08 - ALQUILERES DE LA SALA

Egun erdia ( 4 ordu gehienez )
430,00 Euro
Media jornada ( máx. 4 horas )
Egun osoa ( 8 ordu gehienez )
655,00 Euro
Jornada completa ( máx. 8 horas )
Jaiegun erdia
535,00 Euro
Media jornada festiva
Jaiegun osoa
825,00 Euro
Jornada festiva completa
Soinu-ekipoak edo argiteria behar badira
255,00 Euro / jornada
Si se precisan equipos de sonorización, iluminación
Aretoaren alokairua Zornotza Aretoaren bulego guztien alokairua da (atondoa, kamerinoak, eszenatokia, aretoa, erakusketa eta zerbitzuen aretoa), megafonia-zerbitzua (3 mikrofono gehienez) eta argien kontrola eta aretoaren garbiketa izan ezik.

Zornotza Aretoaren zerbitzu teknikoen emakida duen enpresarekin adostu beharko da edozein motatako ekipo teknikoa edo zerbitzu osagarriak behar izanez gero. Zerbitzu horien kostua ez dago alokairuaren preziora bilduta.


Se entiende como Alquiler de Sala, el alquiler completo de las dependencias públicas del Zornotza Aretoa (hall, camerinos, escenario, sala, sala de exposiciones y servicios), incluyéndose el servicio de megafonía (máximo 3 micrófonos) y el control de luces y limpieza de la sala.

Será obligatorio el acuerdo con la empresa concesionaria del servicio técnico del Zornotza Aretoa para la utilización de cualquier equipo técnico y servicio auxiliar necesario. El costo de este servicio será independiente del precio de alquiler.

09 - PUBLIZITATEA

09 - PUBLICIDAD

Zine formatuko publizitate iragarkiak, filmak eman aurretik. Iragarki bakoitzeko
15,00 Euro
La emisión de cuñas publicitarias, de formato cinematográfico, antes de la proyección de las películas: Una cuña
Hilabeteko publizitate emanaldiak zine saioetan (12 emanaldi gutxienez)
130,00 Euro
Un mes de emisión de cuñas en las sesiones de cine (mínimo 12 cuñas)
Eskatzaileak Amorebieta-Etxanoko kultur talde edo elkarteak badira eta kultur jarduerak udalerri honetan burutzen badituzte, AMETX Fundazioaren Presidentziak zerbitzu horiek doan ematea baimendu dezake; horretarako, Fundazioaren iritziz jarduera horiek lehentasuneko kultur interesa izan behar dute edo bestela, kultur talde edo elkarte horiek hitzarmena izenpetuta eta indarrean izan behar dute AMETX Fundazioarekin edo Amorebieta-Etxanoko Udalarekin.

En aquellos supuestos en los que los solicitantes sean grupos o asociaciones culturales de Amorebieta-Etxano, que desarrollen habitualmente actividades culturales en este municipio, podrá autorizarse por la Presidencia de la Fundación AMETX la prestación gratuita de estos servicios siempre y cuando las actividades para las que se soliciten posean un interés cultural preferente, a criterio de dicho órgano, o dichos grupos o asociaciones tengan suscrito y en vigor un convenio de colaboración con la Fundación AMETX o con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

02 - B) EPIGRAFEA: AMETXEK EMATEN DITUEN ZERBITZUAK

02 - EPÍGRAFE B): SERVICIOS PRESTADOS POR AMETX

 

01 - Ametxeko ematen dituen zerbitzuen Tasak

01 - Tasas de los servicios prestados por Ametx

Hiri-udalekuak (Uda/Aste Santua/Gabonak/Beste batzuk) A txanda (goizeko ordutegia jantoki barik)
8,00 Euro / día/eguna
Colonias urbanas (Verano/Semana Santa/Navidad/Otros) Turno A (horario de mañana sin comedor)
Hiri-udalekuak (Uda/Aste santua/Gabonak/Beste batzuk) B txanda (goizeko ordutegia jantokiarekin)
15 Euro / día/eguna
Colonias urbanas (Verano/Semana Santa/Navidad/Otros) Turno B (horario de mañana con comedor)
HOBARIAK ETA DESKONTUAK
Jarraian adierazten diren hobariak eskuratu ahal izango dituzte herrian erroldatuta dauden familia unitateko kideek, duten errenta mailaren arabera. Horretarako, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpen-agirian Zerga Oinarri orokorra jartzen duen laukian familia unitateko kide bakoitzari agertzen zaion zenbatekoa batu eta familia unitateko kide kopuruarengatik zatituko da. Kide desgaitu bakoitzaren balioa bikoitza izango da.

Bonificaciones y descuentos
Tendrán derecho a las bonificaciones establecidas a continuación, los miembros de la unidad familiar que estén empadronados en el municipio, en función del nivel de renta que tengan. Para establecer el mismo se tendrá en cuenta la suma de las cantidades recogidas en la casilla de Base Imponible general del documento de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de todos los miembros de la unidad familiar dividida entre el nº total de miembros. A estos efectos se computara el doble por cada miembro discapacitado.

02 - Errenta 9.000,00 € baino handiagoa denean

02 - Bonificaciones por renta superior a 9.000 euros

2. kidearengatik
20 %
Por 2º miembro
3. kidearengatik
30 %
Por 3º miembro

03 - Errenta 9.000,00 € baino txikiagoa denean

03 - Bonificaciones por renta inferior a 9.000 euros

2. kidearengatik
30 %
Por 2º miembro
3. kidearengatik
50 %
Por 3º miembro
Amorebieta-Etxanon urtebete baino gehiago erroldatuta daramatenek hobari bat izateko eskubidea izango dute, betiere Zornotza Aretoko zerbitzuen prestaketagatik edo ekintzak egiteagatik  04, 05 eta 06  tauletan ezarritako baldintzak betetzen badituzte. (Hobari taulak elkarbizitza unitatearen arabera).

Hobari bat baino gehiago izateko eskubidea izanez gero, erabiltzailearentzat onuragarriena dena bakarrik aplikatuko da.

Tendrán derecho a bonificación los empadronados, con una antigüedad mínima  de 1 año en el municipio de Amorebieta-Etxano, siempre y cuando cumplan las condiciones de las tablas 04, 05 y 06 de prestación de servicios o realizacion de actividades en el Zornotza Aretoa (Tablas de bonificaciones según unidad convivencial).

Cuando se tenga derecho a más de una bonificación se aplicará exclusivamente la más beneficiosa para la persona usuaria.
04 - GIZARTE ETA KULTURA JARDUERAK

04 - ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES

Egun 1eko gizarte eta kultura jarduerak, irteerak eta txangoak. Umeak
8,00 Euro/ eguna/día
Actividades socioculturales/ excusiones/salidas de un día Infantiles
Egun bateko gizarte eta kultura jarduerak, irteerak eta txangoak. Gazteak
10,00 Euro/ eguna/día
Actividades socioculturales/ excursiones/salidas de un día Juveniles
Zenbait egunetako gizarte eta kultura jarduerak (gauero udan…)
60,00 Euro/ eguna/día
Actividades socioculturales de varios días (gauero udan…)
Ibiliaz ezagutu. Irtenaldi bakoitza
8,00 Euro
Ibiliaz ezagutu. Precio por salida

06 - IKASTAROAK

06 - Cursos

Ikastaro Orokorrak
2,50 Euro / hora/ordua
Cursos Generales
Berarizako Ikastaroak
3,00 Euro/ hora/ordua
Cursos Específicos
Ikastaro Bereziak
4,00 Euro/ hora/ordua
Cursos Especiales

07 - IKUSKIZUNAK ZUZENEAN

07 - ESPECTACULOS EN DIRECTO

Antzerkia: Umeentzako Ikuskizunak (arruntak)
5,00 Euro
Teatro: Espectáculos infantiles (comunes)
Antzerkia: Umeentzako ikuskizunak (bereziak)
10,00 Euro
Teatro: Espectáculos infantiles (especiales)
Antzerkia: Nagusientzako ikuskizunak (arruntak)
8,00 Euro
Teatro; Espectáculos para adultos (comunes)
Antzerkia: Nagusientzako ikuskizunak (bereziak)
16,00 Euro
Teatro; Espectáculos para adultos (especiales)
Musika: Formatu Txikiko kontzertuak
6,00 Euro
Música. Conciertos de pequeño formato
Musika: Formatu handiko kontzertuak
12,00 Euro
Música: Conciertos de gran formato
Dantza: Formatu txikiko ikuskizunak
6,00 Euro
Danza: Espectáculos de pequeño formato
Dantza: Formatu handiko ikuskizunak
12,00 Euro
Danza: Espectáculos de gran formato
Amateur ikuskizunak
3,00 Euro
Espectáculos amateur

03 - C) EPIGRAFEA: ZELAIETA ZENTROAK EMATEN DITUEN ZERBITZUAK

03 - EPÍGRAFE C): SERVICIOS PRESTADOS DESDE ZELAIETA ZENTROA

 

01 - Musika-taldeek entseguetarako lokalak erabiltzea

01 - Utilización de los locales de ensayos por parte de los grupos musicales:

Entsegu-kabina bakoitzeko tarifa arrunta ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
2,00 Euro / hora
La tarifa normal de cada cabina de ensayo ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Entsegu-kabina bakoitzeko tarifa arrunta ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
4,50 Euro / hora
La tarifa normal de cada cabina de ensayo ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Taldeak 3 kide baino gutxiago badauka (musikari 1 edo 2) ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
1,00 Euro / hora
Si el grupo tuviera menos de 3 componentes (1 ó 2 músicos) ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Taldeak 3 kide baino gutxiago badauka (musikari 1 edo 2) ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
2,00 Euro / hora
Si el grupo tuviera menos de 3 componentes (1 ó 2 músicos) ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Grabaketa-estudioaren erabilera, kopuru hauen artean
0,00 a 50,00 Euro / hora
Utilización del estudio de grabación entre:

02 - ESZENATOKI ERAMANGARRIEN ALOKAIRUA

02 - ALQUILER DE ESCENARIOS PORTÁTILES

9 X 7,5 eszenatoki estaila, ETXEKIT modeloa, (54m2) bakarrik (Fidantza: 285,00 €)
202,00 Euro / día
Escenario cubierto sólo (54m2), modelo ETXEKIT 9 X 7,5 (Fianza: 285,00 Euro)
9 X 4,5 (40,5 m2) eszenatoki estaila, ETXEKIT modeloa (Fidantza: 250,00 €)
161,50 Euro / día
Escenario cubierto modelo ETXEKIT 9 X 4,5 (40,5 m2) (Fianza: 250,00 Euro)
7 X 4,5 (30 m2) edo txikiagoak, eszenatoki estaila, ETXEKIT modeloa (Fidantza: 180,00 €)
132,00 Euro / día
Escenario cubierto modelo ETXEKIT 7 X 4,5 (30 m2) o más pequeños (Fianza: 180,00)

Eskatzaileak Amorebieta-Etxanoko kultur talde edo elkarteak badira eta kultur jarduerak udalerri honetan burutzen badituzte, AMETX Fundazioaren Presidentziak zerbitzu horiek doan ematea baimendu dezake; horretarako, Fundazioaren iritziz jarduera horiek lehentasuneko kultur interesa izan behar dute edo bestela, kultur talde edo elkarte horiek hitzarmena izenpetuta eta indarrean izan behar dute AMETX Fundazioarekin edo Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko Udalarekin.

En aquellos supuestos en los que los solicitantes sean grupos o asociaciones culturales de Amorebieta-Etxano, que desarrollen habitualmente actividades culturales en este municipio, podrá autorizarse por la Presidencia de la Fundación AMETX la prestación gratuita de estos servicios siempre y cuando las actividades para las que se soliciten posean un interés cultural preferente, a criterio de dicho órgano, o dichos grupos o asociaciones tengan suscrito y en vigor un convenio de colaboración con la Fundación AMETX o con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

03 - ZELAIETA ZENTROKO KONTZERTU-ARETOAREN ETA AUDITORIOAREN ALOKAIRUA

03 - ALQUILER SALA CONCIERTOS Y AUDITORIUM DE ZELAIETA ZENTROA

Prezioa orduko
103,50 Euro
Precio hora
Egun erdia (4 ordu gehienez) ( 4 ordu gehienez )
285,00 Euro
Media jornada (máx. 4 horas) ( máx. 4 horas )
Egun osoa ( 8 ordu gehienez )
455,00 Euro
Jornada completa ( máx. 8 horas )
Jaiegun erdia
341,00 Euro
Media jornada festiva
Jaiegun osoa
565,00 Euro
Jornada festiva completa
Soinu-ekipoak behar badira
135,00 Euro / día
Si se precisan equipos de sonorización, iluminación
Ekipo teknikoak eta zerbitzu langungarriak erabili ahal izateko, beharrezkoa izango da Ametxen onirizpena daukan enpresa bati zerbitzua kontratatzea.
Zerbitzu horien kostua ez dago alokairuaren preziora bilduta.

Para la utilización de cualquier equipo técnico y servicio auxiliar necesario será necesaria la contratación del servicio a una empresa que cuente con el visto bueno de Ametx. El costo de este servicio será independiente del precio de alquiler.

04 - ZELAIETA ZENTROKO LOKALEN ALOKAIRUA HELBIDEA AMOREBIETAN DUTEN ERAKUNDEENTZAT

04 - ALQUILER DE LOCALES DE ZELAIETA ZENTROA PARA ENTIDADES DOMICILIADAS EN AMOREBIETA

Prezioa orduko. (10 leku arte)
25,25 Euro
Precio hora. (Hasta 10 plazas)
Prezioa orduko. (10 leku baino gehiago)
35,50 Euro
Precio hora. (Más de 10 plazas)
Egun erdia. (10 leku arte) ( 4 ordu gehienez )
66,00 Euro
Media Jornada. (Hasta 10 plazas) ( máx. 4 horas )
Egun erdia. (10 leku baino gehiago) ( 4 ordu gehienez )
81,00 Euro
Media Jornada. (Más de 10 plazas) ( máx. 4 horas )
Egun osoa (10 leku arte) ( 8 ordu gehienez )
111,00 Euro
Jornada completa (Hasta 10 plazas) ( máx. 8 horas )
Egun osoa. (10 leku baino gehiago) ( 8 ordu gehienez )
131,00 Euro
Jornada completa (Más de 10 plazas) ( máx. 8 horas )

05 - ZELAIETA ZENTROKO LOKALEN ALOKAIRUA HELBIDEA AMOREBIETAN EZ DUTEN ERAKUNDEENTZAT

05 - ALQUILER DE LOCALES DE ZELAIETA ZENTROA PARA ENTIDADES NO DOMICILIADAS EN AMOREBIETA

Prezioa orduko. (10 leku arte)
35,35 Euro
Precio hora. (Hasta 10 plazas)
Prezioa orduko. (10 leku baino gehiago)
45,50 Euro
Precio hora. (Más de 10 plazas)
Egun erdia. (10 leku arte) ( 4 ordu gehienez )
101,00 Euro
Media jornada (Hasta 10 plazas) ( máx. 4 horas )
Egun erdia. (10 leku baino gehiago) ( 4 ordu gehienez )
116,15 Euro
Media Jornada. (Más de 10 plazas) ( máx. 4 horas )
Egun osoa (10 leku arte) ( 8 ordu gehienez )
167,00 Euro
Jornada completa (Hasta 10 plazas) ( máx. 8 horas )
Egun osoa. (10 leku baino gehiago) ( 8 ordu gehienez )
187,00 Euro
Jornada completa (Más de 10 plazas) ( máx. 8 horas )
Eskatzaileak Amorebieta-Etxanoko kultur talde edo elkarteak badira eta kultur jarduerak udalerri honetan burutzen badituzte, AMETX Fundazioaren Presidentziak zerbitzu horiek doan ematea baimendu dezake; horretarako, Fundazioaren iritziz jarduera horiek lehentasuneko kultur interesa izan behar dute edo bestela, kultur talde edo elkarte horiek hitzarmena izenpetuta eta indarrean izan behar dute AMETX Fundazioarekin edo Ayuntamiento de Amorebieta-Etxanoko Udalarekin.

En aquellos supuestos en los que los solicitantes sean grupos o asociaciones culturales de Amorebieta-Etxano, que desarrollen habitualmente actividades culturales en este municipio, podrá autorizarse por la Presidencia de la Fundación AMETX la prestación gratuita de estos servicios siempre y cuando las actividades para las que se soliciten posean un interés cultural preferente, a criterio de dicho órgano, o dichos grupos o asociaciones tengan suscrito y en vigor un convenio de colaboración con la Fundación AMETX o con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

04 - D) EPIGRAFEA: AMETXEK EMATEN DITUEN ZERBITZUAK

04 - EPÍGRAFE D): SERVICIOS PRESTADOS POR AMETX

 

01 - Tasas

01 - Tasas

FOTOKOPIAK Zuri-beltzean
0,10 Euro / cara
Fotocopia Blanco/Negro
Fotokopiak Kolorezkoak
0,50 Euro / cara
Fotocopia color
AMETX TXARTELA Txartela bikoiztea
5,10 Euro
Duplicado Ametx txartela

05 - E) EPIGRAFEA: UDAL EUSKALTEGIAREN ZERBITZUGINTZA

05 - EPÍGRAFE E): SERVICIOS PRESTADOS POR EL EUSKALTEGI

 

01 - Euskaltegiak prestatutako zerbitzuen prezioak

01 - Precios de los servicios prestados por el Euskaltegi

HABEk diruz lagundutako aurrez aurreko ikastaroen prezioa
1,35 Euro / hora
Precio de cursos presenciales subvencionados por HABE
Helburu berezietarako 60 orduko ikastaroak (Aisa, Dendaketan,…)
10,00 Euro
Precio de cursos de 60 horas para objetivos específicos (Aisa, Dendaketan,…)
Helburu berezietarako 90 orduko ikastaroak
15,00 Euro
Precio de cursos de 90 horas para objetivos específicos
HABEk diruz lagundutako aurrez aurreko ikastaroen prezioa, gela desplazatuetan
3,05 Euro / hora
Precio de cursos presenciales subvencionados por HABE, en aulas desplazadas
HABEren diru-laguntzetatik kanpoko ikastaroen prezioa Amorebieta-Etxanoko udalerriko enpresen euskara-plangintzetako ikastaroak
35,00 Euro /talde-orduko
Precio de cursos no subvencionados por HABE Cursos de empresas del municipio de Amorebieta-Etxano dentro del plan de euskera
HABEren diru-laguntzetatik kanpoko ikastaroen prezioa Bestelakoak
50,00 Euro/ Talde-orduko
Precio de cursos no subvencionados por HABE Otros
Zornotza Udal Euskaltegiko egoitzan ematen diren ikastaroen matrikulen prezioen zenbatekoak honela kalkulatuko dira: orduko prezioa bider ikastaro bakoitzaren ordu-kopurua.
Gela desplazatuetan, hau da, Zornotza Udal Euskaltegiko egoitzatik kanpoko ikastaroetan, matrikula prezioen zenbatekoa honela kalkulatuko da: orduko prezioa bider ikastaro bakoitzaren ordu-kopurutik ateratzen dena, honen barruan sartuta gelditzen delarik desplazamenduaren kostua.

Materialari eta bestelakoei dagozkien zenbatekoak ere prezio horien barruan daude. Aurreko prezio guztiak ikasleko dira.

Haberen diru-laguntzetatik kanpoko ikastaroei dagokienez, talde-ordua izango da oinarri, beraz,ikastaroaren matrikula prezioa honela kalkulatuko da: orduko prezioa bider ikastaro bakoitzaren ordu-koputik ateratzen dena.

Eskolak Zonotza Udal Euakltegitik kanpo eman behar izatekotan, desplazmenduaren kostua ere kobratuko da, toki administrazioak horretako ebatzi dueña (0.29€/km).

Zornotza Udal Euskaltegiko ordainagirien ordainketetan behin eta berriro justifikatu gabe atzeratuz gero, titularrari edo onuradunari baja emango zaio udal euskaltegian, zerbitzua hartzeko interesa bertan behera utzitzat hartuko baita. Ordaintzeko dauden zenbatekoak betearazpen bidez exijituko dira.

DESKONTUAK ETA HOBARIAK
HABEk diruz lagundutako ikastaroan Zornotza udal euskaltegiak eskaintzen duen ordu kopuru handieneko modulurako hobaria jasotzeko eskubidea izango dute matrikula formalizatzen dutenean langabezian daudenek, Amorebieta-Etxanon erroldatuta  badaude, gutxienez urte bateko antzinatasunaz; horrela, modulu horretarako ordaindu beharreko zenbatekoa 10,00 €-koa izango da.

Langabezian dagoenak Euskara Eskura txartela izango balu, dagokion zenbatekoa gehituko zaio 10,00 €-ko matrikulari.

Amorebieta-Etxanon gutxienez urte bateko antzinatasunez erroldatuta daudenek hobari bat jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta Zornotza Aretoko zerbitzuen prestaketagatik edo ekintzak egiteagatik  04, 05 eta 06  tauletan ezarritako baldintzak betetzen badituzte. (Hobari taulak elkarbizitza unitatearen arabera).


Ikasturtea amaitutakoan, ikasleen asistentziaren eta aprobetxamenduaren arabera, dagokion ikasturtean matrikulatuta egon diren ikasle guztiei diru-laguntza emateko deialdia egingo da.Para los cursos que se imparten en la sede del euskaltegi municipal los importes totales correspondientes a las matrículas serán las que resulten de aplicar el precio/hora por el número de horas totales de duración que se establezcan para cada curso.

En las aulas desplazadas, es decir en los casos en que el curso se imparta fuera de la sede del euskaltegi municipal, a la cantidad obtenida habiendo multiplicado el precio/hora por el número de horas totales del curso, quedando incluido en ese el coste del desplazamiento.

En todos los cursos las cantidades correspondientes a material u otros conceptos quedan incluidas en los precios. Todos los precios anteriores se entienden por alumno.

En cuanto a los cursos que quedan excluidos de las ayudas de HABE, se tomará como base el número de horas por grupo. Por tanto, el precio de matrícula del curso será el resultante de mutliplicar el precio de la hora lectiva por el número de horas de cada curso.

Si las clases se impartieran fuera de las instalaciones del euskaltegi se cobrará también el coste del desplazamiento, según lo dispuesto por la administración local (0,29 €/km).

La demora reiterada e injustificada en el abono del recibo o de las tasas relacionadas con el Euskaltegi se entenderá como renuncia del interesado/a a la recepción del servicio, lo cual conllevará la baja del titular o beneficiario/a en el Euskaltegi, no obstante los importes pendientes de pago pasarán a ser exigidos vía ejecutiva.

DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
Tendrán derecho a bonificación para el módulo de mayor número de horas ofertado por Zornotza udal euskaltegia durante el curso, subvencionado por HABE, quienes se encuentren en situación de desempleo en el momento de formalizar la matrícula, siempre que estén empadronados en el municipio de Amorebieta-Etxano con una antigüedad mínima de 1 año, de manera que el importe a abonar para este módulo sea de 10,00 €.

En el caso de que, la persona que se encuentra en desempleo obtuviera la tarjeta Euskara Eskura se sumará el importe correspondiente a la matrícula de 10,00 €.

Tendrán derecho a bonificación los empadronados, con una antigüedad mínima  de 1 año en el municipio de Amorebieta-Etxano, siempre y cuando cumplan las condiciones de las tablas 04, 05 o 06 de prestación de servicios o realizacion de actividades en el Zornotza Aretoa (Tablas de bonificaciones según unidad convivencial) .

Una vez terminado el curso, se abrirá convocatoria de subvenciones para todos los alumnos/as matriculados y las mismas estarán sujetas a la asistencia y aprovechamiento realizado por el estudiante del curso.06 - F) EPIGRAFEA: MUSIKA ESKOLAREN ZERBITZUGINTZA

06 - EPÍGRAFE F): SERVICIOS PRESTADOS POR LA MUSIKA ESKOLA

 

01 - MUSIKA ESKOLAK PRESTATUTAKO ZERBITZUEN TASAK AMOREBIETA-ETXANON ERROLDATUENTZAT

01 - TASAS SERVICIOS PRESTADOS POR LA MUSIKA ESKOLA PARA EMPADRONADOS EN AMOREBIETA-ETXANO

Matrikula
150,00 Euro
Matrícula
A. Taldekako diziplinak: - Hizkuntza musikala. - Talde instrumentalak. - Koru taldeak. - Analisia. - …
233,85 Euro / curso
A. Disciplinas grupales: - Lenguaje musical. - Grupos instrumentales. - Grupos corales. - Análisis. - …
B: Musika-tresna.
398,68 Euro / curso
B: Instrumento.
C ( A + B)
580,00 Euro / curso
C ( A + B)
D (A + A + B)
686,11 Euro / curso
D (A + A + B)
Errefortzua duen ikaslea
Cuota + 60%
Alumno/a Reforzado/a
Kontaktua musikarekin, dantza 90 minutu.
233,85 Euro / curso
Contacto con la música, danza 90 minutos.
Kontaktua musikarekin, dantza 75 minutu.
194,86 Euro / curso
Contacto con la música, danza 75 minutos.
Kontaktua musikarekin, dantza 60 minutu. (*)
15,42 Euro / mes/hilabete
Contacto con la música, danza 60 minutos. (*)
Talde handiak (instrumentalak eta bokalak) (*)
15,00 Euro / mes/hilabete
Grandes conjuntos (instrumentales y vocales) (*)
Tarifak ezartzeko arauak.
1.- Matrikularen ordainketa: matrikula egitean kobratuko da.

2.- Gainerako kobrantzak ikastaro osora arte: 9 hilekotan kobratuko da (urritik ekainera bitartean), (*) markaturik dauden ikasketetan izan ezin; horietan, ikasturtearen prezioa zenbateko bereko 10 kuotatan kobratzen da.


Normas de aplicación de las tarifas.
1.- Cobro de matrícula: Se procederá al cobro en el momento de cumplimentar la matrícula.

2.- Resto de cobros hasta la totalidad del curso: se cobrará en 9 mensualidades (de octubre a junio), excepto en los cursos marcados (*); en cuyo caso el precio del curso se cobra en 10 mensualidades del mismo importe.02 - MUSIKA ESKOLAK PRESTATUTAKO ZERBITZUEN PREZIO PUBLIKOAK AMOREBIETA-ETXANON ERROLDATUTA EZ DAUDENENTZAT

02 - PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA MUSIKA ESKOLA ALUMNADO NO EMPADRONADO EN AMOREBIETA-ETXANO

Matrikula
150,00 Euro
Matrícula
A: Taldekako diziplinak. - Hizkuntza musikala - Talde instrumentalak - Koru taldeak - Analisia- …
351,30 Euro / curso
A: Disciplinas grupales - Lenguaje musical - Grupos instrumentales - Grupos corales - Análisis- …
B: Musika-tresna
607,82 Euro / curso
B: Instrumento
C (A + B)
870,52 Euro / curso
C (A + B)
D (A + A + B)
1.029,17 Euro / curso
D (A + A + B)
Errefortzua duen ikaslea
Cuota + 60%
Alumno/a reforzado/a
Kontaktua musikarekin, dantza 90 minutu.
351,30 Euro / curso
Contacto con la música, danza 90 minutos.
Kontaktua musikarekin, dantza 70 minutu.
292,26 Euro / curso
Contacto con la música, danza 75 minutos.
Kontaktua musikarekin, dantza 60 minutu. (*)
23,13 Euro / mes/hilabete
Contacto con la música, danza 60 minutos. (*)
Talde handiak (instrumentalak eta bokalak) (*)
22,50 Euro / mes/hilabete
Grandes conjuntos (intrumentales y vocales) (*)
Tarifak ezartzeko arauak.
1.- Matrikularen ordainketa: matrikula egitean kobratuko da.

2.- Gainerako kobrantzak ikastaro osora arte: 9 hilekotan kobratuko da (urritik ekainera bitartean), (*) markaturik dauden ikasketetan izan ezin; horietan, ikasturtearen prezioa zenbateko bereko 10 kuotatan kobratzen da.
Normas de aplicación de las tarifas.
1.- Cobro de matrícula: Se procederá al cobro en el momento de cumplimentar la matrícula.

2.- Resto de cobros hasta la totalidad del curso: se cobrará en 9 mensualidades (de octubre a junio), excepto en los cursos marcados (*); en cuyo caso el precio del curso se cobra en 10 mensualidades del mismo importe.

03 - Musika Eskolako matrikulazio kuotaren deskontuak eta hobariak

03 - Descuentos y bonificaciones en la cuota de matriculación de Musika Eskola.

14 eta 29 urte bitartean dutenek ondorengo hobaria izango dute matrikularen zenbatekoan
10 %
Alumnos que tengan entre 14 y 29 años se les aplicará un descuento en el importe de matriculación del:
Ikasturtea amaitu ondoren, aurreko taulan agertzen diren hobarien onuradunek hobari osagarri bat eskuratu dezakete (matrikularen zenbatekoaren %30a), betiere Zubiaur Musika Eskolak asistentzia (%90ekoa) eta aprobetxamendua egiaztatu beharko dituelarik.
30 %
Descuento adicional del importe de la matrícula: Finalizado el curso, cuando cumpliendo las condiciones de las tablas de unidad convivencial, se certifique desde Zubiaur Música Eskola la asistencia del 90% a las clases así como el aprovechamiento del mismo.
Amorebieta-Etxanon gutxienez urte bateko antzinatasunez erroldatuta daudenek hobari bat jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta Zornotza Aretoko zerbitzuen prestaketagatik edo ekintzak egiteagatik  04, 05 eta 06  tauletan ezarritako baldintzak betetzen badituzte. (Hobari taulak elkarbizitza unitatearen arabera).

Ikasleak ezarrita dauden hobarietarako eskubidea daukanean, ezingo da deskontu bi edo gehiago aplikatu eta, horrela izatera, ikasleentzat onuragarrien den hobaria aplikatuko da.

Tendrán derecho a bonificación los empadronados, con una antigüedad mínima  de 1 año en el municipio de Amorebieta-Etxano, siempre y cuando cumplan las condiciones de las tablas 04, 05 o 06 de prestación de servicios o realizacion de actividades en el Zornotza Aretoa (Tablas de bonificaciones según unidad convivencial).

En el caso de que el alumno/a tenga derecho a las reducciones establecidas, no se podrán aplicar dos o más descuentos a la vez, no son acumulables, se tendrá en cuenta la reducción que más beneficie al alumno/a.
Hileko Kuotak
Jarraian adierazten diren hobariak eskuratu ahal izango dituzte herrian erroldatuta dauden familia unitateko kideek, duten errenta mailaren arabera. Horretarako, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpen-agirian Zerga Oinarri orokorra jartzen duen laukian familia unitateko kide bakoitzari agertzen zaion zenbatekoa batu eta familia unitateko kide kopuruarengatik zatituko da. Kide desgaitu bakoitzaren balioa bikoitza izango da.

Ametxek prestatutako zerbitzuen deskontuak ordenantza honen 02 eta 03 tauletan zehazten dira. 


Musika Eskolako tasen ordainketetan edo ordainagirietan behin eta berriro justifikatu gabe atzeratuz gero, titularrari edo onuradunari baja emango zaio Musika Eskolako zentroan, zerbitzua hartzeko interesa bertan behera utzitzat hartuko baita. Hala ere, ordaindu gabeko zenbatekoak betearazpen bidez eskatuko dira.

Cuotas mensuales
Tendrán derecho a las bonificaciones establecidas a continuación, los miembros de la unidad familiar que estén empadronados en el municipio, en función del nivel de renta que tengan. Para establecer el mismo se tendrá en cuenta la suma de las cantidades recogidas en la casilla de Base Imponible general del documento de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de todos los miembros de la unidad familiar dividida entre el nº total de miembros. A estos efectos se computara el doble por cada miembro discapacitado.

Los descuentos se detallan en las tablas 02 y 03 de los servicios prestados por Ametx, de la presente ordenanza.

La demora reiterada e injustificada en el abono del recibo de la Musika Eskola se entenderá como renuncia del interesado/a a la recepción del servicio, lo cual conllevará la baja del titular o beneficiario/a en la  Musika Eskola., no obstante los importes pendientes de pago pasarán a ser exigidos vía ejecutiva.
07 - G) EPIGRAFEA: MERCHANDISINGA

07 - EPÍGRAFE G): MERCHANDISING

Produktuaren arabera: 0,00 € eta 30,00 € bitartean.
Dependiendo del producto: Entre 0,00 € y 30,00 €.
 

08 - H) EPIGRAFEA: KIROL ZERBITZUAK

08 - EPÍGRAFE H): SERVICIOS DEPORTIVOS

 

01 - Urteko abonamenduak: Larrea eta Gane.

01 - Precios abonos anuales de Larrea y Gane

Familiarra ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
137,00 Euro
* Familiar ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Familiarra ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
198,50 Euro
* Familiar ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Banakakoa ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
76,00 Euro
Individual ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Banakakoa ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
114,50 Euro
Individual ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
15 urtetik beherakoak ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
44,00 Euro
** Menores de 15 años ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
15 urtetik beherakoak ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
62,00 Euro
**Menores de 15 años ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Gazte karneta ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
53,00 Euro
Gazte karneta ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Gazte karneta ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
70,00 Euro
Gazte karneta ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Abonatu berriak. Alta emateagatiko kuota. ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
10,50 Euro
Nuevos abonados. Cuota de alta ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Abonatu berriak. Alta emateagatiko kuota. ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
31,00 Euro
Nuevos abonados. Cuota de alta ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Mantenimendu kuota ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
10,50 Euro
Cuota de mantenimiento ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Mantenimendu kuota ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
21,00 Euro
Cuota de mantenimiento ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
*Abonamendu familiarrak: Seme-alabak familiaren abonamenduaren barruan egon ahalko dira 22 urte betetzen dituzten urteko abenduaren 31ra bitartean.

**15 urtetik beherakoei dagozkien tarifak 16 urte betetzen dituzten urteko abenduaren 31ra bitartean aplikatuko zaizkie.

* Los hijos/as estarán incluidos/as en el abono familiar hasta el 31 de diciembre del año en que  cumplan la edad de 22 años.

** Las tarifas correspondientes a menores de 15 años se aplicarán hasta el 31 de diciembre del año en que  cumplan la edad de 16 años.

02 - Sei hilebeterako abonamenduak: Larrea eta Gane

02 - Precios abonos semestrales de Larrea y Gane

Sei hilabeterako abonamenduak udaldiko kanpainaren hasierarekin batera sartuko dira indarrean, eta egutegiko urtearen amaierara bitartean iraungo.

El abono semestral coincidirá con el inicio de la campaña de verano, y estará en vigor hasta el final del año natural de que se trate.

* Familiarra ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
89,00 Euro
* Familiar ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
* Familiarra ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
124,00 Euro
* Familiar ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Banakakoa ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
55,00 Euro
Individual ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Banakakoa ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
82,50 Euro
Individual ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
** 15 urtetik beherakoak ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
34,00 Euro
** Menores de 15 años ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
** 15 urtetik beherakoak ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
51,50 Euro
** Menores de 15 años ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Gazte karneta ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
39,00 Euro
Gazte karneta ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Gazte karneta ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
53,50 Euro
Gazte karneta ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
*Abonamendu familiarrak: Seme-alabak familiaren abonamenduaren barruan egon ahalko dira 22 urte betetzen dituzten urteko abenduaren 31ra bitartean.

**15 urtetik beherakoei dagozkien tarifak 16 urte betetzen dituzten urteko abenduaren 31ra bitartean aplikatuko zaizkie.


* Los hijos/as estarán incluidos/as en el abono familiar hasta el 31 de diciembre del año en que  cumplan la edad de 22 años.

** Las tarifas correspondientes a menores de 15 años se aplicarán hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan la edad de 16 años.

03 - Lau hilabeterako abonamenduak: Larrea eta Gane

03 - Precios abonos cuatrimestrales de Larrea y Gane

Lau hilabeterako abonamenduak dagokion  urteko irailetik abendura bitartekoak izango dira.
El abono cuatrimestral será de septiembre a diciembre del año natural de que se trate.
* Familiarra ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
70,70 Euro
* Familiar ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
* Familiarra ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
99,00 Euro
* Familiar ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Banakakoa ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
49,50 Euro
Individual ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Banakakoa ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
71,70 Euro
Individual ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
** 15 urtetik beherakoak ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
30,30 Euro
** Menores de 15 años ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
** 15 urtetik beherakoak ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
48,50 Euro
** Menores de 15 años ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Gazte karneta ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
34,30 Euro
Gazte karneta ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Gazte karneta ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
50,50 Euro
Gazte karneta ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
*Abonamendu familiarrak: Seme-alabak familiaren abonamenduaren barruan egon ahalko dira 22 urte betetzen dituzten urteko abenduaren 31ra bitartean.

**15 urtetik beherakoei dagozkien tarifak 16 urte betetzen dituzten urteko abenduaren 31ra bitartean aplikatuko zaizkie.
* Los hijos/as estarán incluidos/as en el abono familiar hasta el 31 de diciembre del año en que  cumplan la edad de 22 años.

** Las tarifas correspondientes a menores de 15 años se aplicarán hasta el 31 de diciembre del año en que  cumplan la edad de 16 años.
 

04 - Hiru hilabeterako abonamenduak: Gane

04 - Precios abonos trimestrales: Gane

Hiru hilabeteko abonamenduaren iraupena udako kanpainarena izango da, eta Ganeko instalazioetarako sarbidea emango du soilik.
El abono trimestral coincidirá con la campaña de verano, y permitirá el acceso exclusivamente a las instalaciones de Gane.
* Familiarra ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
45,50 Euro
* Familiar ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
* Familiarra ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
71,00 Euro
* Familiar ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Banakakoa ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
30,30 Euro
Individual ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Banakakoa ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
51,50 Euro
Individual ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
** 15 urtetik beherakoak ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
20,20 Euro
** Menores de 15 años ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
** 15 urtetik beherakoak ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
36,40 Euro
** Menores de 15 años ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
Gazte karneta ( Amorebieta-Etxanon Erroldatua )
24,20 Euro
Gazte karneta ( Empadronado en Amorebieta-Etxano )
Gazte karneta ( Amorebieta-Etxanon Erroldatu Gabea )
39,40 Euro
Gazte karneta ( No empadronado en Amorebieta-Etxano )
 *Abonamendu familiarrak: Seme-alabak familiaren abonamenduaren barruan egon ahalko dira 22 urte betetzen dituzten urteko abenduaren 31ra bitartean.

**15 urtetik beherakoei dagozkien tarifak 16 urte betetzen dituzten urteko abenduaren 31ra bitartean aplikatuko zaizkie.

* Los hijos/as estarán incluidos/as en el abono familiar hasta el 31 de diciembre del año en que  cumplan la edad de 22 años.

** Las tarifas correspondientes a menores de 15 años se aplicarán hasta el 31 de diciembre del año en que  cumplan la edad de 16 años.
 

05 - Beste precio batzuk

05 - Otros Precios

Gazte Karneta bikoiztea
5,10 Euro
Duplicado de carnet Gazte karneta
SARRERAK ETA ERRESERBAK

ENTRADAS Y RESERVAS

06 - Igerilekuaren prezioak

06 - Precios de la piscina

Helduak
4,00 Euro
Adultos/as
Haurrak
2,00 Euro
Niños/as
10 sarrerako taloitegia helduentzat
30,30 Euro
Talonario 10 entradas. Adultos/as
10 sarrerako taloitegia umeentzat
15,20 Euro
Talonario 10 entradas. Niños/as

07 - Igerilekua (egun 1). Elkarteak eta udalekuak.

07 - Precios Piscina (1 día) asociaciones y udalekus

Helduak
2,00 Euro
Adultos/as
Haurrak
1,10 Euro
Niños/as

08 - Gimnasio Fitness. Prezioak

08 - Precios Gimnasio Fitness

Abonatuak
3,50 Euro
Abonados/as
Ez abonatuak
6,00 Euro
No Abonados/as
10 saioko taloitegia. Abonatuak
20,20 Euro
Talonario 10 sesiones. Abonados/as
10 saioko taloitegia. Ez abonatuak
50,50 Euro
Talonario 10 sesiones. No abonados/as

09 - Sauna. Prezioak

09 - Precios Sauna

Abonatuak
2,10 Euro
Abonados/as
Ez abonatuak
4,20 Euro
No abonados/as
10 saioko taloitegia. Abonatuak
19,00 Euro
Talonario 10 sesiones. Abonados/as
10 saioko taloitegia. Ez abonatuak
37,50 Euro
Talonario 10 sesiones. No Abonados/as

10 - Instalazioen sarreren prezioa

10 - Precio entrada a las instalaciones

Bazkide ez dena instalazioetan sartzea.
2,30 Euro
Precio por persona no socia

11 - Squash Prezioak

11 - Precios Squash

Erreserba orduko
4,00 Euro
Reserva por hora
Taloitegia (5 orduko erreserba)
13,00 Euro
Talonario (5 horas reserva)

12 - Kantxa. Prezioak

12 - Precios cancha

Erreserba orduko, argirik gabe
20,20 Euro
Reserva por hora sin luz
Erreserba orduko, argiarekin
40,40 Euro
Reserva por hora con luz

13 - Gimnasioa. Prezioak

13 - Precios gimnasio

Erreserba
22,50 Euro
Reserva

14 - Igerilekua. Prezioak

14 - Precios Piscina

Erreserba kaleko eta orduko
50,00 Euro
Reserva por hora y calle

*Bi kale gehienez, eta Zerbitzu teknikoek eskaria onartu ondoren.

* Máximo dos calles y tras la aprobación de los servicios técnicos.

15 - Larreako Futbo Zelaia/Errugbi Zelaia

15 - Campo de fútbol/Rugby Larrea

Erreserba orduko, argirik gabe
35,50 Euro
Reserva por hora sin luz
Erreserba orduko, argiarekin
65,70 Euro
Reserva por hora con luz
Bazkide ez dena instalazioetan sartzea
2,30 Euro
Precio entrada por persona no socia

16 - Larreako F7 Zelaia

16 - Campo F7 Larrea

Erreserba orduko, argirik gabe
25,50 Euro
Reserva por hora sin luz
Erreserba orduko, argiarekin
50,50 Euro
Reserva por hora con luz
Bazkide ez dena instalazioetan sartzea
2,30 Euro
Precio entrada por persona no socia

17 - Amorebieta IV Frontoia

17 - Frontón Amorebieta IV

Erreserba orduko, argirik gabe
5,10 Euro
Reserva por hora sin luz
Erreserba orduko, argiarekin
15,30 Euro
Reserva por hora con luz
Bazkide ez dena instalazioetan sartzea
2,30 Euro
Precio entrada por persona no socia

18 - Euba eta Gure Kirolak Frontoiak

18 - Frontones: Euba y Gure Kirolak

Erreserba orduko, argirik gabe
4,10 Euro
Reserva por hora sin luz
Erreserba orduko, argiarekin
10,20 Euro
Reserva por hora con luz

19 - Tenis kantxa

19 - Cancha de tenis

Erreserba orduko, argirik gabe
5,10 Euro
Reserva por hora sin luz
Erreserba orduko, argiarekin
14,30 Euro
Reserva por hora con luz
Bazkide ez dena instalazioetan sartzea
2,30 Euro
Precio entrada por persona no socia

20 - Padel

20 - Padel

Erreserba orduko, argirik gabe
5,10 Euro
Reserva por hora sin luz
Erreserba orduko, argiarekin
11,10 Euro
Reserva por hora con luz
Bazkide ez dena instalazioetan sartzea
2,30 Euro
Precio entrada por persona no socia

21 - Txolon Futbol Zelaia

21 - Campo de fútbol txolon

Erreserba, orduko, argirik gabe
35,50 Euro
Reserva por hora sin luz
Erreserba, orduko, argiarekin
66,00 Euro
Reserva por hora con luz
Bazkide ez dena instalazioetan sartzea
2,30 Euro
Precio entrada por persona no socia
AMETXEK ANTOLATUTAKO JARDUERAK

Ikastaroa hiru hilean behin edo hilean behin ordainduko da, bere iraupenaren arabera, eta ikastaroa edo kanpaina hasi baino aste bat lehenago. Kuota hori hurrengo kasuetan bakarrik itzuliko da:

a) Kuotaren %100, ikastaroa edo kanpaina hasi baino gutxienez bost (5) egun lehenago ikasleak eskoletara ez dela joango idatziz jakinarazten badu.

b) Kuotaren %75, ikasleak baja ikastaro edo kanpaina hasi baino lau egun lehenagotik eta ikastaroa edo kanpaina hasi ondoren bosgarren egunera bitartean idatziz jakinarazten badu.


c) Kuotaren %50, ikasleak baja ikastaroaren  edo kanpainaren lehenengo bost egunak igaro ondoren eta eskolen  lehendabiziko erdia eman baino lehenago  idatziz jakinarazten badu.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR AMETX

El abono del curso será trimestral o mensual según la duración de éste y deberá ser efectivo con una semana de antelación a la celebración del curso o campaña. Esta cuota únicamente podrá ser reintegrada en los siguientes supuestos:

a) El 100% de la cuota en el supuesto de que el alumno notifique por escrito su intención de no acudir a las clases con al menos cinco (5) días de antelación al inicio del curso o campaña

b) El 75% de la cuota en el supuesto de comunicar la baja por escrito desde el cuarto  (4º) día antes del comienzo del curso o campaña, y hasta el quinto día (incluido) una vez que éste haya dado comienzo.

c) El 50% de la cuota en el supuesto de que el alumno notifique  por escrito la baja después de los cinco primeros días y nunca más allá de la primera mitad de las clases lectivas del curso o campaña.

21 - Helduentzako Igeriketa Ikastaroak. Hileko tarifa

21 - Cursillo natación adultos/as. Tarifa mensual

Bazkideak, hutsetik (3 egun astean) ( Bazkidea )
15,20 Euro
Iniciación (3 días / semana) ( Socio )
Ez bazkideak, hutsetik (3 egun astean) ( Ez Bazkidea )
30,30 Euro
Iniciación (3 días / semana) ( No Socio )
Hobekuntza igeriketa, bazkideak (2 egun astean) ( Bazkidea )
10,10 Euro
Perfeccionamiento (2 días / semana) ( Socio )
Hobekuntza igeriketa, ez bazkideak (2 egun astean) ( Ez Bazkidea )
20,20 Euro
Perfeccionamiento (2 días / semana) ( No Socio )
Mantenimendu igeriketa, bazkideak (2 egun astean) ( Bazkidea )
10,10 Euro
Mantenimiento (2 días / semana) ( Socio )
Mantenimendu igeriketa, ez bazkideak (2 egun astean) ( Ez Bazkidea )
20,20 Euro
Mantenimiento (2 días /semana) ( No Socio )

22 - Aquagym Hileko Tarifa

22 - Aquagym Tarifa mensual

Bazkideak (2 egun astean) ( Bazkidea )
20,20 Euro
Precio (2 días / semana) ( Socio )
Ez bazkideak (2 egun astean) ( Ez Bazkidea )
40,40 Euro
Precio (2 días / semana) ( No Socio )

23 - Haurrentzako igeriketa ikastaroak

23 - Cursillos de natación infantil

18-20 klaseko modulua ( Bazkidea )
18,20 Euro
Módulo 18-20 clases ( Socio )
18-20 klaseko modulua ( Ez Bazkidea )
40,40 Euro
Módulo 18-20 clases ( No Socio )
Astean hiru eguneko ikastaroa. Prezioa hileko ( Bazkidea )
10,10 Euro
Curso tres días / semana. Tarifa mensual. ( Socio )
Astean hiru eguneko ikastaroa. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
22,20 Euro
Curso tres días / semana. Tarifa mensual ( No Socio )
Astean bi eguneko ikastaroa. Prezioa hileko ( Bazkidea )
8,10 Euro
Curso dos días / semana. Tarifa mensual. ( Socio )
Astean bi eguneko ikastaroa. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
18,20 Euro
Curso dos días / semana. Tarifa mensual. ( No Socio )

24 - Igeriketa eskola

24 - Escuela de natación

Prezioa hileko ( Bazkidea )
10,10 Euro
Tarifa mensual ( Socio )
Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
25,30 Euro
Tarifa mensual ( No Socio )

25 - Gimnasia helduak

25 - Gimnasia adultos/as

3 egun astean. Prezioa hileko ( Bazkidea )
20,20 Euro
Tarifa mensual. 3 días / semana. ( Socio )
3 egun astean. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
45,50 Euro
Tarifa mensual. 3 días / semana ( No Socio )
2 egun astean. Prezioa hileko ( Bazkidea )
15,20 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana. ( Socio )
2 egun astean. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
30,30 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana. ( No Socio )

26 - Gimnasia ritmikoa

26 - Gimnasia rítmica

3 egun astean. Prezioa hileko ( Bazkidea )
15,50 Euro
Tarifa mensual. 3 días / semana ( Socio )
3 egun astean. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
31,00 Euro
Tarifa mensual. 3 días / semana ( No Socio )
2 egun astean. Prezioa hileko ( Bazkidea )
10,50 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana ( Socio )
2 egun astean. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
26,00 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana ( No Socio )

27 - Aerobic

27 - Aeróbic

3 egun astean. Prezioa hileko ( Bazkidea )
20,70 Euro
3 días / semana. Tarifa mensual. ( Socio )
3 egun astean. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
45,50 Euro
3 egun astean. Prezioa hileko ( No Socio )

28 - Aerobic gazteentzat

28 - Aeróbic juvenil

3 egun astean. Prezioa hileko ( Bazkidea )
15,20 Euro
Tarifa mensual. 3 días / semana. ( Socio )
3 egun astean. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
30,30 Euro
Tarifa mensual. 3 días / semana. ( No Socio )
2 egun astean. Prezioa hileko ( Bazkidea )
10,10 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana. ( Socio )
2 egun astean. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
25,30 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana. ( No Socio )

* 30 urtetik beherakoei zuzendutako ikastaro bereziak

* Cursos destinados a personas menores de 30 años

29 - G.A.P.

29 - G.A.P.

2 egun astean. Prezioa hileko ( Bazkidea )
15,50 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana ( Socio )
2 egun astean. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
31,00 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana ( No Socio )

30 - Combi-Gym

30 - Combi-Gym

2 egun. Prezioa hileko ( Bazkidea )
15,50 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana ( Socio )
2 egun. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
31,00 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana ( No Socio )

31 - Pilates

31 - Pilates

2 egun. Prezioa hileko ( Bazkidea )
26,00 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana ( Socio )
2 egun. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
51,00 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana ( No Socio )

32 - Spinning

32 - Spinning

3 egun. Prezioa hileko ( Bazkidea )
31,00 Euro
Tarifa mensual. 3 días / semana ( Socio )
3 egun. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
56,00 Euro
Tarifa mensual. 3 días / semana ( No Socio )
2 egun. Prezioa hileko ( Bazkidea )
20,70 Euro
Tarifa mensual.2 días / semana ( Socio )
2 egun. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
41,50 Euro
Tarifa mensual. 2 días / semana ( No Socio )
Saioa ( Bazkidea )
4,20 Euro
Sesión ( Socio )
Saioa ( Ez Bazkidea )
10,50 Euro
Sesión ( No Socio )

33 - Zumba

33 - Zumba

2 egun. Prezioa hileko ( Bazkidea )
26,00 Euro
Tarifa Mensual. 2 días / semana ( Socio )
2 egun. Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
51,00 Euro
Tarifa Mensual. 2 días / semana ( No Socio )

34 - Bestelako Disziplinak

34 - Otras disciplinas

Prezioa hileko ( Bazkidea )
10,00-30,00 Euro
Tarifa mensuales ( Socio )
Prezioa hileko ( Ez Bazkidea )
25,00-60,00 Euro
Tarifa mensuales ( No Socio )

35 - Igeriketa, helbidea Amorebietan ez duten ikastetxeak.18-20 klaseko modulua.

35 - Natación, colegios no domiciliados en Amorebieta.Módulo 18-20 clases,

Ikasle ( 10 gutxienez )
35,50 Euro
Alumno/a ( mínimo 10 )
FITNESS
FITNESS

36 - Gimnasio fitness-muskulazioa (Herriko ez federatua)

36 - Gimnasio fitness-musculación (No federado/a local)

Urteko tarifa (Urtarrila-Abendua) ( Bazkidea )
182,00 Euro
Tarifa anual (Enero-Diciembre) ( Socio )
Urteko tarifa (Urtarrila-Abendua) ( Ez Bazkidea )
333,50 Euro
Tarifa anual (Enero-Diciembre) ( No Socio )
6 hilabeteko tarifa (Urtarrila-Ekaina edo Uztaila-Abendua) ( Bazkidea )
116,00 Euro
Tarifa 6 meses (Enero-Junio o Julio-Diciembre) ( Socio )
6 hilabeteko tarifa (Urtarrila-Ekaina edo Uztaila-Abendua) ( Ez Bazkidea )
202,00 Euro
Tarifa 6 meses (Enero-Junio o Julio-Diciembre) ( No Socio )
Hilabete bateko tarifa ( Bazkidea )
22,20 Euro
Tarifa mensual ( Socio )
Hilabete bateko tarifa ( Ez Bazkidea )
40,50 Euro
Tarifa mensual ( No Socio )
Hilabete erdiko tarifa (izena hilearen 1ean edo 15ean emanez gero) ( Bazkidea )
11,10 Euro
Tarifa medio mes (apuntándose el 1 o 15 del mes) ( Socio )
Hilabete erdiko tarifa (izena hilearen 1ean edo 15ean emanez gero) ( Ez Bazkidea )
20,20 Euro
Tarifa medio mes (apuntándose el 1 o 15 del mes) ( No Socio )

37 - Gimnasio fitness-muskulazioa (Herriko federatua)

37 - Gimnasio fitness-musculación (Federado/a local)

Urteko tarifa (Urtarrila-Abendua) ( Bazkidea )
172,00 Euro
Tarifa anual (Enero-Diciembre) ( Socio )
Urteko tarifa (Urtarrila-Abendua) ( Ez Bazkidea )
315,00 Euro
Tarifa anual (Enero-Diciembre) ( No Socio )
6 hilabeteko tarifa (Urtarrila-Ekaina edo Uztaila-Abendua) ( Bazkidea )
101,00 Euro
Tarifa 6 meses (Enero-Junio o Julio Diciembre) ( Socio )
6 hilabeteko tarifa (Urtarrila-Ekaina edo Uztaila-Abendua) ( Ez Bazkidea )
192,00 Euro
Tarifa 6 meses (Enero-Junio o Julio Diciembre) ( No Socio )
Hilabete bateko tarifa ( Bazkidea )
20,20 Euro
Tarifa mensual ( Socio )
Hilabete bateko tarifa ( Ez Bazkidea )
35,40 Euro
Tarifa mensual ( No Socio )
Hilabete erdiko tarifa (izena hilearen 1ean edo 15ean emanez gero) ( Bazkidea )
10,10 Euro
Tarifa medio mes (apuntándose el 1 o 15 del mes) ( Socio )
Hilabete erdiko tarifa (izena hilearen 1ean edo 15ean emanez gero) ( Ez Bazkidea )
18,20 Euro
Tarifa medio mes (apuntándose el 1 o 15 del mes) ( No Socio )

38 - Boulderra

38 - Boulder

Urteko tarifa ( Bazkidea )
40,50 Euro
Tarifa anual ( Socio )
Urteko tarifa ( Ez Bazkidea )
81,00 Euro
Tarifa anual ( No Socio )
Sei-hilabeteko tarifa ( Bazkidea )
30,50 Euro
Tarifa semestral ( Socio )
Sei-hilabeteko tarifa ( Ez Bazkidea )
60,50 Euro
Tarifa semestral ( No Socio )
Hiru-hilabeteko tarifa ( Bazkidea )
16,20 Euro
Tarifa trimestral ( Socio )
Hiru-hilabeteko tarifa ( Ez Bazkidea )
35,50 Euro
Tarifa trimestral ( No Socio )
Hilabeteko tarifa ( Bazkidea )
6,10 Euro
Tarifa mensual ( Socio )
Hilabeteko tarifa ( Ez Bazkidea )
12,10 Euro
Tarifa mensual ( No Socio )
Egun bat ( Bazkidea )
1,50 Euro
1 día ( Socio )
Egun bat ( Ez Bazkidea )
3,10 Euro
1 día ( No Socio )
RESERVA DE INSTALACIONES PARA ACTOS NO DEPORTIVOS
RESERVA DE INSTALACIONES PARA ACTOS NO DEPORTIVOS

39 - Larreako futbol/errugbi zelaia (Egun osoa)

39 - Campo de fútbol/rugby de larrea (Jornada Completa)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
760,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
960,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta-Etxano

40 - Amorebieta IV frontoia (Egun osoa)

40 - Frontón Amorebieta IV (Jornada Completa)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
1.215,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
2.220,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta

41 - Euba eta Etxanoko frontoiak/ Gure Kirolak (Egun osoa)

41 - Frontón de Euba y Etxano / Gure Kirolak (Jornada Completa)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
375,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
610,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta

42 - Larreako kiroldegiko kantxa (Egun osoa)

42 - Cancha polideportiva de Larrea (Jornada Completa)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
555,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
890,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta

43 - Txoloneko futbol zelaia (Egun osoa)

43 - Campo de fútbol de Txolon (Jornada Completa)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
800,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
960,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta

44 - Ixerbekoa kiroldegiko kantxa(Egun osoa)

44 - Cancha polideportiva Ixerbekoa (Jornada Completa)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
555,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
760,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta

45 - Larreako futbol/errugbi zelaia (6 ordu goiz edo arratsaldez)

45 - Campo de fútbol/rugby de larrea (de 6 horas Mañana o tarde)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
455,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
660,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta

46 - Amorebieta IV frontoia(6 ordu goiz edo arratsaldez)

46 - Frontón Amorebieta IV (De 6 horas mañana o tarde)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
910,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
1.220,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta

47 - Euba eta Etxanoko frontoiak / Gure Kirolak (6 ordu goiz edo arratsaldez)

47 - Frontón de Euba y Etxano / Gure Kirolak (De 6 horas mañana o tarde)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
255,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
405,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta

48 - Larreako kiroldegiko kantxa (6 ordu goiz edo arratsaldez)

48 - Cancha polideportiva de Larrea (De 6 horas mañana o tarde)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
355,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
505,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta

49 - Txoloneko futbol zelaia (6 ordu goiz edo arratsaldez)

49 - Campo de fútbol de Txolon (De 6 horas mañana o tarde)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
455,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
610,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta

50 - Ixerbekoa kiroldegiko kantxa (6 ordu goiz edo arratsaldez)

50 - Cancha polideportiva Ixerbekoa (De 6 horas mañana o tarde)

Helbidea Amorebietan duten erakundeak
355,00 Euro
Entidades domiciliadas en Amorebieta
Helbidea Amorebietan ez duten erakundeak
505,00 Euro
Entidades no domiciliadas en Amorebieta
Tarifak ezartzeko arauak
Aipatutako zenbatekoek ez dute BEZ -a barneratzen.
Normas de aplicación
Las cantidades citadas no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido.


51 - Instalazioetara dohaineko sarrera

51 - Acceso gratuito a las instalaciones

3 urtetik beherako haurrek, beti ere gurasoek, tutoreek edo adin nagusiko arduradun batek lagunduta.
Gratis / Dohainik
Los menores de 3 años, quienes únicamente podrán acceder a las instalaciones acompañados de sus padres, tutores o responsable mayor de edad.
Urteko familia abonua duten familia batean harreran dauden 16 urte baino gutxiagoko adintxikikoak, harrerak dirauen bitartean.
Gratis / Dohainik
Los menores de 16 años que se encuentren acogidos dentro de una familia que disponga de abono anual familiar, por el tiempo que dure el acogimiento.
Amorebieta-Etxanon urte bat baino gehiago erroldatuta egonik, erakunde ofizial eskudunak aitortutako %33tik gorako desgaitasun-gradua onartuta duten eta egiaztatzen dituzten diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldatari dagozkionak bikoiztuta baino txikiagoak izango dira beti ere.
Gratis / Dohainik
Las personas empadronadas en el municipio de Amorebieta-Etxano con una antigüedad superior a un año que tengan reconocido un grado de discapacidad superior al 33% y que acrediten unos ingresos máximos equivalentes al doble del salario mínimo interprofesional.
Azken kasu honetan hobaria eskuratzeko ondoko agiriak aurkeztu behar dira:
 • Inprimakia beteta eta sinatuta.
 • NANaren kopia.
 • Ezintasuna egiaztatzen duen ziurtagiria Bizkaiko Foru Aldundiaren eskudun organoak emanda. Eta ez da titulu nahikoa izango baloratzeko ekipo egokiek emandako irizpen tekniko-fakultatiboa.
 • Egindako azken errenta aitorpenaren fotokopia, aitorpenik egin beharrik ez duela ziurtatzen duen agiria edo diru-sarrerarik ez duelako zinpeko adierazpena. Azken bi kasuetan gehituko da:
Pentsionista izanez gero: Pentsioaren eguneratze-dokumentua (Balio handitzea).
Inoren konturako langilea izanez gero: Nomina bat.
Autonomoa izanez gero: Ogasunaren Ondasunen eta Higiezinen inprimakia.


Amorebieta-Etxanon gutxienez urte bateko antzinatasunez erroldatuta daudenek hobari bat jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta Zornotza Aretoko zerbitzuen prestaketagatik edo ekintzak egiteagatik  04, 05 eta 06  tauletan ezarritako baldintzak betetzen badituzte. (Hobari taulak elkarbizitza unitatearen arabera).
La documentación a aportar para ser beneficiario de este último supuesto es la siguiente:
 • Impreso de solicitud rellenado, y firmado
 • Fotocopia del D.N.I.
 • Certificado acreditativo de la discapacidad emitido por el Órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia, no siendo suficiente el dictamen técnico-facultativo emitido por los equipos de valoración correspondientes.
 • Fotocopia de la última declaración de la Renta, documento acreditativo de la no obligación de realizar declaración o declaración jurada de no percibir ingresos. En estos dos últimos supuestos se añadirá:
Si es pensionista: Documento de actualización de la pensión (Revalorización).
Si es trabajador/a por cuenta ajena: Una nómina
Si es autónomo/a: Impreso de Bienes e Inmuebles de Hacienda.

Tendrán derecho a bonificación los empadronados, con una antigüedad mínima  de 1 año en el municipio de Amorebieta-Etxano, siempre y cuando cumplan las condiciones de las tablas 04, 05 y 06 de prestación de servicios o realizacion de actividades en el Zornotza Aretoa (Tablas de bonificaciones según unidad convivencial).

09 - I) EPIGRAFEA: Zelaieta-Zubieta bizikletentzako planak eragindako guneetara sartzeko urrutiko agintea.

09 - EPÍGRAFE I): Mando a distancia que da acceso a las zonas afectadas por el plan ciclable Zelaieta Zubieta.

Urrutiko agintea eman zitzaien guztiek aginte berri bat eskatu ahal izango dute galdu, ostu edota apurtu bazaie.

Aginte berri bat ematea baimenduko balitz, interesdunak ondorengo taularen zenbatekoa ordaindu beharko du:
Todas aquellas personas a las que se les autorizaron y entregó el mando a distancia, podrán solicitar un nuevo mando, en el caso de que se hubiera producido una pérdida, robo o rotura del mismo.

En el caso de que se autorice la entrega de un nuevo mando, se deberá abonar el importe de la siguiente tabla:

 

01 - Zelaieta-Zubieta bizikletentzako planaren agintea berritzea

01 - Reposición de mando del plan ciclable Zelaieta Zubieta

Aginte berriaren prezioa
52,00 Euro
Precio del nuevo mando

10 - J) EPIGRAFEA: AMOREBIETA-ETXANOKO UDALEAN OSPAKIZUN ZIBILEN ZERBITZUAK EMATEGATIK PREZIO PUBLIKOA.

10 - EPÍGRAFE J) PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CELEBRACIONES CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO

 

01 - OSPAKIZUN ZIBILEN ZERBITZUAK

01 - SERVICIOS DE CELEBRACIONES CIVILES

Ospakizun zibilen zerbitzuak
60,00 Euro
Servicios de celebraciones civiles

Tarifa ezartzeko arauak:

Prezio publikoa zerbitzua prestatzeko beharrezkoak diren dokumento eta espedienteen tramitazioari hasiera ematen dion eskabidearekin batera sortzen da eta une horretan ordaintzeko derrigortasuna hasten da.

Ospakizuna ez dela egingo aldez aurretik jakinaraziz gero, gutxienez finkatutako egunetik hiruhilabete baino lehenago, bildutako prezioaren %50-a itzuliko da.

Normas de aplicación de la tarifa: 
El precio público se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se presenta la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes necesarios para la prestación del servicio.

 El desistimiento de la celebración notificado con tres meses al menos de antelación a la fecha fijada, dará lugar a la devolución del 50% del precio ingresado.