Azken eguneraketa: 2021-05-14 13:55:11

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

P4800300H

IL0013

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga (TMIZ): ezintasuna duten pertsonentzako salbuespen eskaria

Ezintasuna duten pertsonen kasuan ibilgailuen zergan salbuespena eskatzeko.

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga ordaintzetik salbuetsita daude ezindunen izenean matrikulatuta dauden eta horien erabilera esklusiborako diren ibilgailuak. Salbuespena ezin izango du ibilgailu batek baino gehiagok izan aldi berean.

Interesatutako edozeinek edo bere lege ordezkariak, baldintza hauek betetzen baditu:

 • Abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretu bitartez onetsitako Ibilgailuen Arautegi Orokorraren II. eranskinaren A hizkian aipatzen diren mugikortasun urriko pertsonentzako ibilgailuak, ezintasuna duten pertsonen izenean matrikulatutakoak.
 • Halaber, salbuetsita egongo dira, ezintasuna duten pertsonen izenean matrikulatuta dauden eta euren erabilera esklusiborako diren 14 zaldi fiskal baino gutxiagoko ibilgailuak. Salbuespen hori abaguneak jarraitzen duen bitartean aplikatuko da, ezintasuna duten pertsonek gidatutako ibilgailuek eta pertsona horiek garraiatzeko erabiltzen direnei dagokienez.

Aurreko bi paragrafoetan ezarritako salbuespenak ezin dira aplikatu batera, hots, onuradun bati ez zaio bat baizik aplikatuko, ibilgailu bat baino gehiago eduki arren.

 

Idatz-zati honetan xedatutakoaren ondoriotarako, hauexek hartuko dira desgaitasuna duten pertsonatzat:

a) %33 eta %65 bitarteko desgaitasun-gradua onartuta dutela mugitzeko gaitasuna murriztuta daukaten pertsonak; halakotzat joko dira minusbaliotasun gradua aintzatetsi, adierazi eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren III. eranskineko baremoko A, B edo C letretan adierazitako egoeretako batean daudenak eta baremo horretako D, E, F, G edo H letran 7 puntu edo gehiago dituztenak.

b) %65eko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonak.

 

Aurreko a’) eta b’) letretan sartuta dauden pertsonen artean, 1971/1999 Errege Dekretuko III. eranskin gisa agertzen den baremoan A letrako mugitu ezintasunaren egoeran daudenei, ez zaie aplikatuko 14 zerga zaldien muga, baldin eta ibilgailua gurpil-aulkiekin erabiltzeko egokituta badago.

 • Interesatutako pertsonaren edo ordezkariaren NAN edo IFK edo horiek ordezkatzen dituen beste nortasun agiri bat.
 • Izapidea egiten edo sinatzen duen pertsona interesatua ez bada, ordezkatutako pertsonaren NAN aurkeztu beharko da.
 • Foru Aldundiak emandako ziurtagiria, ezintasun maila adierazten duena.
 • Salbuetsi beharreko ibilgailuaren zirkulazio baimena eta ezaugarri teknikoak.
 • Zinpeko aitorpena.
  Aurrez aurre:
 • Udaletxea - HAZ
  Udaletxea
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
  Ordutegia: 7:30 - 15:00
  Posta arrunta:
 • Posta ziurtatua
  Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO

Kudeaketaren kostua Udalak hartuko du bere gain.

Aurreikusitako epea: Aste 1
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa
 1. Dokumentazioaren administrazio azterketa, HAZak egingo du.

         - Espedientearen irekiera, HAZak egingo du.

  Dagokion sailera bidali: Diruzaintza

          - Espedientea teknikaren administrazioaren ikuspegitik aztertu 

          - Instantzia teknikoari zuzentzeko eskatu 

  Ebazpena

  Jakinarazpena

  Erroldan sartu

Alkatetza
Ekonomia arloa - Diruzaintza eta zergen bilketa

Aurreikusitako salbuespenak ez zaizkie aplikatutako horien onuradunei ibilgailu bat baino gehiagorengatik aldi berean.

Hizki honetan xedatutakoaren ondoreetarako, hauek ulertuko dira urritasun duten pertsona gisa:

 1. %33 eta %65 bitarteko desgaitasun-gradua onartuta dutela mugitzeko gaitasuna murriztuta daukaten pertsonak; halakotzat joko dira minusbaliotasun gradua aintzatetsi, adierazi eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren III. eranskineko baremoko A, B edo C letretan adierazitako egoeretako batean daudenak eta baremo horretako D, E, F, G edo H letran 7 puntu edo gehiago dituztenak.

 2. %65eko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonak.

Aurreko a’) eta b’) letretan sartuta dauden pertsonen artean, 1971/1999 Errege Dekretuko III. eranskin gisa agertzen den baremoan A letrako mugitu ezintasunaren egoeran daudenei, ez zaie aplikatuko 14 zerga zaldien muga, baldin eta ibilgailua gurpil-aulkiekin erabiltzeko egokituta badago.

Ohiko galderak

Zergadunaren  egutegia

https://aplikazioak.amorebieta-etxano.eus/zzoo/doc/calendario_fiscal_es.pdf

 

1 Zer da Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga?

 

Izaera hori duten ibilgailuen titulartasuna zergapetzen duen zerga da. Udalak kudeatzen du zerga hori, Trafiko Buruzagitzak emandako informazioan oinarrituta.

2 Nork ordaindu behar du?

Urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean ibilgailuaren titular denak. Auto berria erosten den urtean matrikulatu aurretik ordaindu beharko da zerga. Urtean zehar egiten diren titulartasun edo helbide aldaketek ez dute eraginkortasunik hurrengo urtera arte. Erabilitako ibilgailu bat eskuratzean, urte horretako ordainagiria urtarrilaren 1ean ibilgailuaren titular denak ordainduko du.

3. Zein Udaletan ordaindu behar da?

Ibilgailuaren zirkulazio baimenean agertzen den helbideari dagokion Udalean.

4. Eta titularra zirkulazio baimenean agertzen dena ez den beste helbide batean bizi bada?

Ibilgailuaren zirkulazio baimenean agertzen den helbideari dagokion udalerrian ordaindu beharko du zerga.

5. Eta beste udalerri batean erroldatzen bada?

Trafiko Buruzagitzan ez badu aldatzen zirkulazio baimenean agertzen den helbidea, beste udalerri batean bizi bada ere, zirkulazio baimenean agertzen den helbideari dagokion udalerrian ordaindu beharko du zerga.

6. Eta ibilgailua saldu badu?

Saldu arren Trafiko Buruzagitzan ez badu transferentzia izapidetu, ordainagiria titular berak jasotzen jarraituko du. Transferentzia Trafiko Buruzagitzan izapidetu badu, zergaren aldakea hurrengo urtean gertatuko da.

7. Eta autoa ez badago erabilgarri, bertan behera utzita badago edo autoak desegiteko leku batera eraman badu?

Urteko ordainagiria ordaintzen jarraitu beharko da Trafiko Buruzagitzan baja izapidetu arte. Hori egiten denean, Udalak urtea amaitu arte geratzen diren hilabete naturalei dagokien partea itzuliko du, bajaren hurrengo hilabetetik aurrera hasita. Helbideratutako ordainagirien kasuan, proportziozko partea ofizioz itzuliko da ordainketarako dagoen kontu zenbaki berean. Helbideratuta ez dauden ordainagirien kasuan, Udala harremanetan jarriko da titularrekin, eta itzulketa egiteko kontu zenbakia eskatuko die.

8. Zeintzuk daude salbuetsita?

Beste batzuen artean (anbulantziak, ibilgailu ofizialak...), mugikortasun urria duten pertsonentzako ibilgailuak eta ezintasuna duten eta euren erabilera esklusiborako diren pertsonen izenean matrikulatutako ibilgailuak ere salbuetsita daude.

9. Zeintzuk daude hobarituta?

 • Kuotaren -%100: ibilgailu historikoak.
 • Kuotaren -%50: familia ugari izaera eta 4 seme-alaba edo gehiago dituen familia bateko kideren bat titular den ibilgailuak.
 • Kuotaren -%95: ibilgailu elektrikoak.
 • Kuotaren -%75: ibilgailu hibridoak, lau ekitalditan, matrikulatu direnetik.

 10. Zelan eta non ordaintzen da?

Ahal izanez gero, ordainagiria edozein banku erakundetan helbideratuz. Herritarrak ez badu ordainketa helbideratu nahi, ordainagiria Udal Diruzaintzan (udaletxea) edo edozen banku bulegotan ordaindu ahal izango du, Udalak jakinaraziko duen borondatezko epearen barruan.

11. Zer gertatzen da kitapenaren jakinarazpenean adierazten diren epeetan ordaintzen ez bada?

Betearazpen bideko diru-bilketa prozesuari ekingo zaio, eta zordunaren ondarea bahitu ere egin ahal izango da, ordaindu gabeko ordainagiriak kobratu ahal izateko.

Informazio gehiago

Udala: Tfno. 94 630 00 02 (Errentak eta diru-bilketa)

diruzaintza@amorebieta.eus

www.amorebieta-etxano.eus